ماهان ویپ

mahanvoip

شرکت ماهان ویپ

ماهان ویپ با بکارگیری متخصصین ایرانی توانسته نرم افزار مدیریت مرکز تماس مبتنی بر هسته Asterisk را طراحی و پیاده سازی نماید، بدیهی است که ماهان ویپ اقدام به ترجمه نرم افزارهای بازمتن ننموده بلکه از ابتدا نرم افزار را طراحی و پیاده سازی نموده است. وجه تمایز و امکانات : نرم افزار مدیریت مرکز تماس ماهان

View more ...